+++ Bine ati venit pe Explore Medicine TV - Primul si singurul portal de educatie medicala video +++

materiale didactice

  • spitalul grigore alexandrescu
  • Simona Maria Vladica
  • dr belusica
  • Marius Barbu
Luni, 10 Octombrie 2016 11:25

guvernul romaniei 2Asociațiile și fundațiile din România care înființează și administrează unități de asistență socială vor avea nevoie de mai puține documente decât până acum, atunci când solicită subvenții de la bugetul de stat sau de la bugetele locale. Guvernul a revizuit, totodată, condițiile de eligibilitate și criteriile de evaluare a cererilor de subvenții, pentru a încuraja dezvoltarea serviciilor sociale și, implicit, facilitarea accesului persoanelor aflate în situații de dificultate la servicii sociale.

 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, au fost modificate și completate în acest sens de către Guvern.

Noile reglementări elimină din dosarul de solicitare a subvenției mai multe documente, și anume, dovada personalității juridice, certificatul de acreditare și licența de funcționare, dovada situației juridice a sediului, autorizația sanitară de funcționare și raportul de activitate pe 12 luni. De asemenea, a fost devansată cu o lună data limită de depunere a documentației de solicitare a subvenției de la bugetul de stat, ultima zi lucrătoare a lunii septembrie, în loc de ultima zi lucrătoare a lunii octombrie, cum era prevăzut de normele metodologice în vigoare. Pentru anul 2017, termenul limită pentru depunerea documentației necesare rămâne 31 octombrie 2016. În acest mod, autoritățile abilitate vor avea mai mult timp la dispoziție pentru derularea procedurilor de evaluare și selecția cererilor de finanțare și vor putea analiza un număr mai mare de dosare.

   Guvernul a clarificat prin acest act normativ și modul în care se stabilește cuantumul mediu lunar al subvenției pe beneficiar pentru situațiile în care serviciile sunt acordate complementar iar o persoană fizică beneficiază simultan de serviciile acordate de mai multe unități de asistență socială. Astfel, cuantumul cumulat al subvenției lunare pe persoană asistată nu poate depăși 175 lei pentru serviciile acordate în cadrul unui adăpost de noapte sau centru de zi, complementar/cumulat cu masa la cantina socială sau alte servicii de acordare a hranei. Pentru serviciile acordate prin unitatea de îngrijire la domiciliu complementar/cumulat cu masa la cantina socială, cuantumul cumulat al subvenției lunare pe persoană asistată nu poate depăși 120 lei. În cazul subvențiilor acordate din bugetul local, acest cuantum și tipurile de servicii sociale subvenționate se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Conform Legii nr. 34/1998, subvențiile se alocă de la bugetul de stat prin bugetul MMFPSPV, dacă asociația sau fundația selectată acordă servicii de asistență socială pentru persoane din mai multe județe, sau de la bugetul local, dacă aceste servicii sunt acordate pentru persoanele dintr-un singur județ.

În ceea ce privește condițiile de eligibilitate, principalele modificări constau în eliminarea obligativității de încadrare în liniile prioritare de subvenționare și eliminarea condiției de prestare a serviciilor sociale de cel puțin 12 luni. În acest mod, asociațiile și fundațiile pot participa la selecție după obținerea certificatului de acreditare și a licenței de funcționare pentru serviciile sociale.

Pe de altă parte, noile reglementări încurajează furnizorii de servicii sociale să atragă voluntari din categoria persoanelor vârstnice, prin menționarea în mod expres, în cererea de solicitare a subvenției, a contractelor de voluntariat încheiate cu persoane vârstnice, ceea ce va asigura o mai mare vizibilitate a acestei nișe de voluntariat și valorificarea potențialului său.

Subvenția se acordă în baza convenției pentru servicii de asistență socială încheiată între asociația sau fundația selectată și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) prin agenția județeană de plăți și inspecție socială, respectiv, a Municipiului București sau, după caz, între asociația sau fundația selectată și consiliul local.

Asociațiile și fundațiile selecționate, precum și nivelul subvențiilor ce urmează să fie acordate de la bugetul de stat sunt aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, iar cele de la bugetul local sunt aprobate prin hotărâre a consiliului local. Subvenția se acordă lunar, începând cu luna ianuarie. Tot lunar se verifică de către agenția județeană de plăți și inspecția socială, respectiv, a Municipiului București, sau, după caz, de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, dacă acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției s-au realizat conform convenției încheiate.

Evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor se realizează de către comisia de evaluare și selecționare constituită la nivelul agenției județene de plăți pe raza căreia își are sediul asociația sau fundația, pentru subvențiile acordate de la bugetul de stat, sau, după caz, comisia constituită la nivelul consiliului local, în cazul subvențiilor acordate de la bugetul local. Rezultatul selecției, motivat în cazul neacordării subvenției, se comunică asociațiilor și fundațiilor solicitante în scris, prin poștă, fax sau e-mail, în termen de 3 zile de la data primirii ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, respectiv, de la data adoptării hotărârii consiliului local.

Lista asociațiilor și fundațiilor care au încheiat convenții definitive, unitățile de asistență socială și nivelul subvențiilor acordate se publică în Monitorul Oficial în 30 de zile de la data încheierii acestora.

Programul de subvenționare a asociațiilor și fundațiilor care înființează și administrează unități de asistență socială funcționează neîntrerupt din anul 1998, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998.

Sursa: Guvernul Romaniei

 

explore medicine tvpagina-medicalapublicitate-medicalasnrirlogo sanatatelogo raspunsurisigla-Almanah-2011-cruceNova umfb carol davilaguvernul romaniei

Pizza Sector 3
Sanatatea Media Group BebeSanatos Info Pacienti Avocatul Pacientului Avocatul Medicului Gala Sanatatii
SITEMAP